Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Případová studie - Těžba a zpracování nerostných surovin


Návrat na hlavní stránku

Obsah

  1. Nerostné suroviny
  2. Nerostné suroviny v národním hospodářství Slovenska
  3. Těžba nerostných surovin
  4. Podklady pro seminář
  5. Odkazy na další zdroje
Zpracováno na základě podkladů Jiřího Kulhánka, studenta navazujícího magisterského studia oboru Učitelství geografie a kartografie pro střední školy.

Nerostné suroviny

Podle Ústavy SR (článek 4) jsou nerostné bohatství, podzemní vody, přírodní léčivé zdroje a vodní toky ve vlastnictví Slovenské republiky.Nerostné suroviny jsou  využitelné části zemské kůry s výjimkou vody. Podle báňského zákona se nerosty dělí na vyhrazené a nevyhrazené. Přírodní nahromadění nerostů tvoří ložisko.

Ložiska vyhrazených nerostů představují nerostné bohatství státu a jsou v jeho vlastnictví. Ložiska nevyhrazených nerostů (stavební kámen, štěrkopísky…) jsou součástí pozemku.

Podle vhodnosti na hospodářské využití se nerostné suroviny dělí na:
Obr. 1: Geologické zásoby na vyhrazených ložiskách SR (2005) v mil. tBilanční zásoby jsou využitelné v současnosti.
Nebilanční zásoby jsou v současnosti nevyužitelné, jejich využitelnost se předpokládá s ohledem na další technologický a ekonomický vývoj v budoucnosti.

Geologické zásoby vyhrazených nerostných surovin k 1.1.2006 dosáhly na 643 vyhrazených ložiskách 16,2 mld. tun. S podstatnou převahou nerudných surovin (12,3 mld. tun). Celková těžba v roce 2005 dosáhla 34,6 mil. tun, což představuje nárůst o 17% oproti roku 2004.

Nerostné suroviny můžeme rozdělit na energetické, rudné, nerudné a stavební.

Tab. 1  Vyhrazená ložiska, zásoby nerostů v krajích SR (2005)

Kraj

počet ložisek

z toho těžených

zásoby celkem

bilanční Z-1 a Z-2

bilanční Z-3

nebilanční

těžba 2005

Bratislavský

58

20

1 169 713

677 037

444 434

48 242

3 767

Trnavský

63

24

1 092 678

616 330

408 828

67 521

3 887

Trenčianský

58

27

1 646 815

733 429

817 776

95 609

6 349

Nitrianský

39

15

492 804

160 859

81 096

250 849

1 681

Žilinský

48

21

1 067 247

401 490

642 774

22 983

6 957

Banskobystrický

179

37

2 495 051

784 543

982 340

728 169

4 871

Prešovský

46

17

898 951

312 273

562 868

23 809

2 563

Košický

151

41

7 603 921

1 616 746

4 919 230

1 067 946

4 512


Tab. 2  Nevyhrazená ložiska, zásoby nerostů v krajích SR (2005)

Kraj

zásoby celkem

těžba 2005

Bratislavský

105 575

1 389

Trnavský

488 878

733

Trenčianský

586 631

173

Nitrianský

137 993

446

Žilinský

321 240

892

Banskobystrický

601 388

401

Prešovský

361 427

267

Košický

455 670

1 516

Nerostné suroviny v národním hospodářství

Nerostné suroviny představují základ výroby v hutnickém, chemickém, stavebním, keramickém a sklářském průmyslu. Těžba nerostných surovin se v roce 2005 podílela ne tvorbě HDP hodnotou 0,5 %. V roce 2004 to bylo 0,62 %. Zaměstnanost v těžebním průmyslu má nadále klesající tendenci:

Tab. 3  Přehled zaměstnanosti v těžebním průmyslu SR

Odvětví těžby/rok

2001

2002

2003

2004

2005

hnědé uhlí a lignit

6 922

6 511

4 890

4 119

3 551

ropa

304

241

234

258

239

zemní plyn

154

181

163

150

148

rudy

1 358

789

710

724

700

magnezit

2 039

1 971

1 803

1 785

1 634

sůl

96

84

81

87

15

vápenec

363

393

315

364

320

stavební kámen

1 133

1 234

1 167

1 102

1 105

štěrkopísky

544

545

610

597

688

ostatní

443

349

316

296

283

celkem

13 439

12 369

10 365

9 551

8741

Podstatnou část tvoří těžba energetických, rudných, nerudných a stavebních surovin. Těžba a zpracování většiny nerudných  a stavebních surovin pokrývá jejich domácí spotřebu. Nerostné suroviny představují důležitou položku zahraničního obchodu SR. Bilance zahraničního obchodu s nerosty je pasivní, v důsledku velkého objemu dovážených energetických surovin (ropa, zemní plyn, černé uhlí).

Těžba nerostných suroviny

Energetické suroviny

Na Slovensku se těží hnědé uhlí a lignit, ropa, zemní plyn a a uvažuje se i o těžbě uranu. Nejvýznamnější ložiska hnědého uhlí jsou Nováky, Cigeľ a Handlová v Hornonitrianské kotlině. Další významné ložiska se nachází v Jihoslovanské pánvi (ložiska Modrý Kameň, Žihlava a Horné Strháre). Ekonomicky nejvýznamnější ložiska lignitu jsou ve slovenské části Vídeňské pánve (Gbely – Kúty). V roce 1913 byla objevena ložiska ropy v Gbelích v neogenních sedimentech Vídeňské pánve. Ložiska ropy a zemního plynu na Slovensku rozhodně nestačí pokrývat domácí poptávku a Slovensko musí obě strategické suroviny dovážet. Druhé ložisko se nachází ve Východoslovenské pánvi (Senné, Stretava, Ptrukša).


Obr. 2:  Vývoj těžby hnědého uhlí a lignitu a zaměstnanosti v tomto odvětví těžebního průmyslu

Rudné suroviny

Geologické zásoby rudných surovin dosahovaly k 1.1.2006 168 mil. tun. Z 90% se jedná o nebilanční zásoby. Jako bilanční lze hodnotit zásoby železné rudy na ložiskách Nižná Slaná – Manó – Kobeliarovo a Rožňava – Strieborná. Ložiska zlata (Banská Hodruša) byla roku 2001 vyčerpána.


 
Tab. 4  Rudné suroviny na Slovensku (2005)

Surovina [kt]

počet ložisek

z toho těžených

zásoby celkem

bilanční Z-1 a Z-2

bilanční Z-3

nebilanční

těžba 2005

Fe rudy

9

1

79 267

20 146

4 165

54 956

533

měď

16

0

533

27

7

499

N

olovo

4

0

228

0

0

228

N

zinek

4

0

396

0

0

396

N

antimon

9

0

55

0

0

55

N

rtuť

5

0

7

0

0

7

0

stříbro

8

0

1 273

569

146

558

0

zlato

20

1

41 293

0

0

41 293

109

 
Obr. 3: Vývoj těžby  rud na Slovensku

Nerudné suroviny

Představují 76 % veškerých nerostných ložisek na Slovensku. Přes 90 % ložisek je bilančních. Podíl nerudných surovin na celkové těžbě v roce 2005 představoval 39 %. Vyhrazená ložiska nerudných surovin představují nejvýznamnější skupinu surovin v SR. Z hlediska exportu nejvýznamnějšími nerudnými surovinami SR jsou vápenec a cementářské suroviny, magnezit a dále dolomit, kamenná sůl, bentonit a baryt.


Obr. 4: Ložiska vybraných nerudných surovin na Slovensku

Stavební suroviny

Podíl těžby stavebních surovin na celkové těžbě nerostných surovin na Slovensku představuje 52%. Jedná se zejména o stavební kámen, štěrkopísek a cihlářské hlíny. Akumulace kvartérních štěrkopísků jsou vázány na povodí Dunaje, Váhu, Hronu, Popradu atd. Ložiska cihlářských hlín jsou v kvartérních formacích, ve výplních neogenních pánví a ve flyšovém pásmu.

 

Podklady pro seminář

Diskuzní otázky:

  1. Analyzujte trend vývoje absolutní a relativní hodnoty těžby na Slovensku.
  2. Dělení nerostných surovin do základních skupin - charakteristika, místa výskytu.
  3. Bilanční a nebilanční zásoby surovin.
  4. Slovenský zahraniční obchod s nerosty je aktivní nebo pasivní? Proč?
  5. Vyjmenujte dvě oblasti těžby ropy na Slovensku.

Doporučená literatura:

Michaeli, E.: Nerastné bohatstvo Slovenskej republiky. Prešovská univerzita v Prešove, FHPV, Prešov 2006
Nerastné suroviny SR. MŽP SR, Štátný geologický ústav Dionýza Štúra, Spišská Nové Ves - Bratislava 2006

Odkazy na další zdroje

Návrat na hlavní stránku

Nahoru