wz

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin


Návrat na hlavní stránku

Obsah

 1. Mořské nerostné suroviny
 2. Mělkomořské surovin
 3. Přechodní suroviny
 4. Hlubokomořské suroviny
 5. Suroviny z podloží mořského dna
 6. Mořská voda a solanky
 7. Studijní materiály
 8. Kontrolní otázky
 9. Doporučená studijní literatura
 10. Odkazy na další zdroje

Mořské nerostné suroviny

Mořské dno je bohaté na potenciální ložiska cenných minerálů a organických látek. Do nedávných dob se těžba nerostných surovin v oceánu soustředila jen mělká šelfová moře nebo na součásti obsažené v mořské vodě, nyní se pozornost soustřeďuje i na surovinové zdroje v hlubokém oceánu. Existuje několik klasifikací mořských nerostných surovin, velmi často se používá následující klasifikace:

  Mělkomořské suroviny

Mezi mělkovodní suroviny (mořská rýžoviště) patří plážové a příbřežní suroviny, jako jsou štěrky a písky, vápenaté suroviny, písky s obsahem těžkých minerálů, diamantů, zlata, platiny apod., i soli, pokud vznikají přírodním odpařováním mořské vody.
Mořská rýžoviště vznikají v plážové zóně působením příboje a příbřežních proudů, nejdůležitějšími faktory vzniku je přítomnost mateční horniny nebo sedimentu, obsahující užitkovou složku a vhodné hydrodynamické podmínky (síla příboje). Minerály tvořící rýžoviště, jsou jednak těžší než doprovodné minerály, jednak jsou mechanicky i chemicky značně stabilní.
Užitkové minerály se vyskytují v následujících asociacích:

Přechodní suroviny

Tento typ surovin se nalézá na okraji šelfu i na pevninském svahu a tvoří přechod mezi mělkovodními a hlubokomořskými surovinami. Patří sem baryt, fosfority, glaukonit. Jejich ekonomický význam není zatím tak velký jako u surovin mělkomořských.   

Hlubokomořské suroviny

Potenciálně lze do této skupiny zařadit všechny hlubokomořské sedimenty, jako jsou vápnité a křemité kaly, rudé jíly s obsahem hliníku, manganové konkrece, hydrotermální rudy. Manganové konkrece (železitomanganové, “oceánský brambor”) mají pestré a variabilní chemické složení s vysokým obsahem kovů. Jejich těžba je technicky možná, ale náročná na techniku a finanční náklady, navíc i politicky a ekologicky citlivá. Hydrotermální rudy (sulfidy kovů) jsou sedimenty s vysokým obsahem železa, niklu, mědi, zinku, stříbra a dalších kovů. Vznikají vysrážením z mořské vody a jejich výskyt je vázán na hydrotermální vývěry podél středooceánského hřbetu.

Suroviny z podloží mořského dna

Tyto suroviny lze rozdělit do dvou kategorií: suroviny první kategorie jsou vázány na pevninskou granitovou vrstvu zemské kůry (tj. ropa, zemní plyn, síra, evapority, uhlí, žilná ložiska apod.), v druhé skupině jsou suroviny charakteristické pro oceánskou kůru, vyskytující se v hlubokém oceánu (chromit, rudy niklu, platina apod.).

Ropa

Zdrojem ropných ložisek (ropy a zemního plynu) jsou zbytky dávných mikroskopických organismů uzavřených v marinních sedimentech dříve, než se mohly rozložit. Těžba ropy byla zahájena roku 1923 v zálivu Maracaibo, značné rozšíření těžby i počtu ložisek nastalo po roce 1948,  z moře těží cca 50 států. Nejvýznamnější příbřežní zásoby ropy i místa těžby jsou na Středním východě (Perský záliv), pobřeží Mexika a Venezuely (Maracaibo), šelf Severního moře, Mexický záliv, Kalifornie, u severního pobřeží Aljašky, Sahulský šelf (severní Kalimantan), šelf Guinejského zálivu.

Mořská voda a  solanky

Mořská voda je tradičně cennou surovinou a zdrojem řady produktů. Tradičně se z mořské vody získává kuchyňská sůl odpařováním a různými odsolovacími procesy. Největšími producenty odsolené vody jsou USA, státy Perského zálivu, státy Středomoří.
Důležitou surovinou je
hořčík (1 m3, tj. cca 1 tuna mořské vody, obsahuje 1,3 kg hořčíku) s využitím v leteckém a jiném průmyslu.

Studijní materiály

Doporučená studijní literatura 

Kontrolní otázky

 1. Vysvětlete, jak vznikají hlavní typy mořských sedimentů.
 2. Mělkomořské nerostné suroviny.
 3. Suroviny z podloží mořského dna.
 4. Popište vznik maganových konkrecí a charakterizujte jejich složení.

Odkazy na další zdroje

birds

Návrat na hlavní stránku

Nahoru