Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin


Návrat na hlavní stránku

Obsah

 1. Mořské nerostné suroviny
 2. Mělkomořské surovin
 3. Přechodní suroviny
 4. Hlubokomořské suroviny
 5. Suroviny z podloží mořského dna
 6. Mořská voda a solanky
 7. Studijní materiály
 8. Kontrolní otázky
 9. Doporučená studijní literatura
 10. Odkazy na další zdroje

Mořské nerostné suroviny

Mořské dno je bohaté na potenciální ložiska cenných minerálů a organických látek. Do nedávných dob se těžba nerostných surovin v oceánu soustředila jen mělká šelfová moře nebo na součásti obsažené v mořské vodě, nyní se pozornost soustřeďuje i na surovinové zdroje v hlubokém oceánu. Existuje několik klasifikací mořských nerostných surovin, velmi často se používá následující klasifikace:

  Mělkomořské suroviny

Mezi mělkovodní suroviny (mořská rýžoviště) patří plážové a příbřežní suroviny, jako jsou štěrky a písky, vápenaté suroviny, písky s obsahem těžkých minerálů, diamantů, zlata, platiny apod., i soli, pokud vznikají přírodním odpařováním mořské vody.
Mořská rýžoviště vznikají v plážové zóně působením příboje a příbřežních proudů, nejdůležitějšími faktory vzniku je přítomnost mateční horniny nebo sedimentu, obsahující užitkovou složku a vhodné hydrodynamické podmínky (síla příboje). Minerály tvořící rýžoviště, jsou jednak těžší než doprovodné minerály, jednak jsou mechanicky i chemicky značně stabilní.
Užitkové minerály se vyskytují v následujících asociacích:

Přechodní suroviny

Tento typ surovin se nalézá na okraji šelfu i na pevninském svahu a tvoří přechod mezi mělkovodními a hlubokomořskými surovinami. Patří sem baryt, fosfority, glaukonit. Jejich ekonomický význam není zatím tak velký jako u surovin mělkomořských.   

Hlubokomořské suroviny

Potenciálně lze do této skupiny zařadit všechny hlubokomořské sedimenty, jako jsou vápnité a křemité kaly, rudé jíly s obsahem hliníku, manganové konkrece, hydrotermální rudy. Manganové konkrece (železitomanganové, “oceánský brambor”) mají pestré a variabilní chemické složení s vysokým obsahem kovů. Jejich těžba je technicky možná, ale náročná na techniku a finanční náklady, navíc i politicky a ekologicky citlivá. Hydrotermální rudy (sulfidy kovů) jsou sedimenty s vysokým obsahem železa, niklu, mědi, zinku, stříbra a dalších kovů. Vznikají vysrážením z mořské vody a jejich výskyt je vázán na hydrotermální vývěry podél středooceánského hřbetu.

Suroviny z podloží mořského dna

Tyto suroviny lze rozdělit do dvou kategorií: suroviny první kategorie jsou vázány na pevninskou granitovou vrstvu zemské kůry (tj. ropa, zemní plyn, síra, evapority, uhlí, žilná ložiska apod.), v druhé skupině jsou suroviny charakteristické pro oceánskou kůru, vyskytující se v hlubokém oceánu (chromit, rudy niklu, platina apod.).

Ropa

Zdrojem ropných ložisek (ropy a zemního plynu) jsou zbytky dávných mikroskopických organismů uzavřených v marinních sedimentech dříve, než se mohly rozložit. Těžba ropy byla zahájena roku 1923 v zálivu Maracaibo, značné rozšíření těžby i počtu ložisek nastalo po roce 1948,  z moře těží cca 50 států. Nejvýznamnější příbřežní zásoby ropy i místa těžby jsou na Středním východě (Perský záliv), pobřeží Mexika a Venezuely (Maracaibo), šelf Severního moře, Mexický záliv, Kalifornie, u severního pobřeží Aljašky, Sahulský šelf (severní Kalimantan), šelf Guinejského zálivu.

Mořská voda a  solanky

Mořská voda je tradičně cennou surovinou a zdrojem řady produktů. Tradičně se z mořské vody získává kuchyňská sůl odpařováním a různými odsolovacími procesy. Největšími producenty odsolené vody jsou USA, státy Perského zálivu, státy Středomoří.
Důležitou surovinou je
hořčík (1 m3, tj. cca 1 tuna mořské vody, obsahuje 1,3 kg hořčíku) s využitím v leteckém a jiném průmyslu.

Studijní materiály

Doporučená studijní literatura 

Kontrolní otázky

 1. Vysvětlete, jak vznikají hlavní typy mořských sedimentů.
 2. Mělkomořské nerostné suroviny.
 3. Suroviny z podloží mořského dna.
 4. Popište vznik maganových konkrecí a charakterizujte jejich složení.

Odkazy na další zdroje

birds

Návrat na hlavní stránku

Nahoru